ERABILERA ARDURATSUA

IKASLEEN ULTRAERAMANGARRIEN ERABILERA ARDURATSUA

Hezkuntza Sailak DBHko 1. eta 4. mailetako edo Batxilergoko 1. eta 2. mailetako ikasleei emandako ultraeramangarriak ikastetxean matrikulatuta dauden bitartean (gehienez 4 urte) ikasleei lagunduko dieten lan-tresna dira. Ekipoa ez da ikaslearen jabetzakoa, baina ikasleak berea balitz bezala zaindu eta leku seguruan eduki behar du, jarraian datozen jardunbide egokiei eta premisei jarraituz. Bestela, zigorra jaso lezake.


Ikasleak jarraibide hauek betetzeko konpromisoa hartzen du:


1. Kontu handiz ibiliko da ekipamenduarekin, eta leku seguruan gordeko du; izan ere, gaizki erabiliz gero (pantaila hautsia, teklatuan likidoak isurtzea, ) edo galera-ebasketa izanez gero, zigorra izango du.


2. Bateria egunero kargatu beharko du etxean, ultraportatila eskola-egun osoan erabili ahal izateko.


3. Hezkuntza-prozesuarekin lotutako eduki guztiak hodeian gordeko ditu. Ez du ezer gordeko lokalean eta ez du inolako informazio pertsonalik gordeko (argazkiak, bideoak, bidalketak), edozein unetan, konponketa baten aurrean, fabrikaren balioetara berrezarri baitaiteke.


4. Ez du programarik instalatuko eta ez du software-aldaketarik egingo ikastetxeko informatika-arduradunaren baimenik gabe.


5. Ez du manipulatuko eta ez du karkasa irekiko, ezta informatika-dendetan konpondu ere. Bi kasuetan, zigorra ezarriko zaio, ordenagailuak bermea galduko lukeelako.


6. Ikastetxetik kanpo erabiltzen duenean, wifi sare seguru batera konektatuko du.


7. Ordenagailuak edozein arrazoirengatik huts egiten badu, ikastetxera eramango du, eta informatika-arduradunarengana eramango du, ikastetxeak ezarritako protokoloari jarraituz.

8. Ikasleak edozein arrazoirengatik (ikastetxea aldatzea, Hezkuntza aroa amaitzea, bizilekua aldatzea, etab.) ikastetxean baja hartzen, edo ikastetxeak edozein arrazoirengatik (renting-aldiaren amaiera, formateatzea, etab.) eskatzen badio, ikasleak ikastetxeari emango dio, ezarritako protokoloari jarraituz. Bestela, zigorra jasoko du.

USO RESPONSABLE DE ULTRAPORTATIL DE ALUMNADO

Los ultraportátiles entregados por el Departamento de Educación al alumnado de 1º-4º de la ESO o 1º-2º BACHILLER son una herramienta de trabajo que van a acompañar al alumnado mientras estén matriculados en el centro (máximo 4 años). El equipo no es propiedad del alumno/a, ahora bien, el alumno/a tiene que cuidarlo como si fuera suyo y custodiarlo en lugar seguro siguiendo las buenas prácticas y las premisas que vienen a continuación. De no ser así, podría ser penalizado.

El alumno adquiere el compromiso de seguir las siguientes pautas:

1. Tendrá mucho cuidado con el equipo y lo guardaré en lugar seguro, ya que en caso de mal uso (pantalla rota, derrame de líquidos en el teclado,….) o en caso de pérdida-robo, tendrá una penalización.


2. Cargará diariamente la batería en casa para poder usar el ultrapórtatil durante toda la jornada lectiva.


3. Guardará todos los contenidos asociados con el proceso educativo en la nube. No guardará nada en local y tampoco guardará ningún tipo de información personal (fotos, videos, …), porque en cualquier momento, ante una reparación, podría ser restaurado a los valores de fábrica.


4. No instalará ningún programa ni haré cambios de software sin permiso del responsable de informática del centro.


5. No lo manipulará ni abrirá la carcasa, Tampoco lo ampliará ni reparará en tiendas de informática. En ambos casos, se le penalizará porque el equipo perdería la garantía.


6. Cuando lo utilice fuera del centro educativo, lo conectará a una red wifi segura.


7. Si el equipo falla por cualquier razón, lo llevará al centro y lo dejaré donde él responsable de informática siguiendo el protocolo que establezca el centro.


8. Si el alumno/a causa baja en el centro por cualquier motivo (cambio de centro, fin de etapa educativa, cambio de residencia,….) o si el centro se lo reclama por cualquier motivo (fin de periodo de renting, reformateo, …), el alumno/a se lo entregará al centro siguiendo el protocolo que establezca. De no ser así, se le penalizará.